Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada