ZAŠTO ODVOJENO SAKUPLJATI OTPAD?

Odvojeno sakupljanje otpada i recikliranje osnove su održivog gospodarenja otpadom jer na taj način štedimo prirodne resurse, smanjujemo gomilanje otpada na odlagalištima, štitimo naše zdravlje i okoliš.

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada. Ono je ključni korak za recikliranje te preduvjet za kružno gospodarstvo.

Kako razvrstati otpad_1

 

Kako razvrstati otpad_2

 

ŽELITE ZNATI VIŠE O KOMPOSTIRANJU I PONOVNOJ UPORABI PREDMETA?

Preuzmite brošure: