• Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
  • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17,84/19, 14/20-Rješenje US)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
  • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 85/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)
  • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19)
  • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,110/18,32/20)
  • Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15,14/19)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)