Službenik za informiranje: Nikolina Jurković, bacc.admin.publ.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama koje Komunalac Gospić d.o.o. posjeduje, raspolaže ili nadzire. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva prema Komunalac Gospić d.o.o.:

poštom na adresu: Bužimska 10, 53000, Gospić
elektroničkom poštom na: nikolina.jurkovic@komunalac-gospic.hr

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014, 15/2014).

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i ostali relevantni dokumenti nalaze se u prilogu.

 

[/html][/fluid]