Javna Rasprava

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA

    Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (u daljnjem tekstu: Zakon)  Cjenik javne usluge (u daljnjem tekstu: Cjenik) je opći akt koji donosi davatelj usluge na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge određene jedinice lokalne samouprave. Odluka o načinu pružanja javne usluge Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluka) usvojena: 31.siječnja 2022. godine (KLASA: 363-01/22-01/6, URBROJ: 2125/01-01-22-03). Davatelj javne usluge na području Grada Gospića je tvrtka „Komunalac Gospić d.o.o.“. Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a struktura cijene javne usluge sastoji se od: cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada. Na području pružanja javne usluge primjenjuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Cjenikom se zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo određuje jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada. Cjenik se donosi za područje pružanja javne usluge i sadrži cijenu u kunama za volumen preuzetog spremnika miješanog komunalnog otpada.   ZAHTJEV ZA PRIBAVLJANJE SUGLASNOSTI NA CJENIK  
 1. Prijedlog cjenika s obrazloženjem iznosa cijene i izmjene cijene
  Ulazni podaci:
 • Ukupni godišnji troškovi javne usluge za Grad Gospić: 5.500.000,00 kn
 
 • Korisnika kućanstvo: 3.841 korisnika
 • Korisnika ne kućanstvo: 268 korisnika
 
 • Popust od 50% na cijenu javne usluge za korisnike ne kućanstvo koji proizvode manje od 500 litara MKO mjesečno
 • Popust od 20% na cijenu javne usluge za korisnike ne kućanstvo koji proizvode manje od 1.000 litara MKO mjesečno
  Procjena: Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na obveznu minimalnu javnu uslugu (troškovi zaposlenih davatelja usluge, troškovi nabave i održavanje opreme za prikupljanje otpada, troškovi vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom, troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu korisnika usluge s područja Grada Gospića): 61,55% - 3.385.032,00 kn.   Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na količinu predanog miješanog komunalnog otpada (troškovi prijevoza i obrade otpada miješanog komunalnog otpada, biootpada, glomaznog otpada): 38,45% - 2.114.968,00 kn.   Opterećenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Gospić od strane korisnika kućanstvo: 76,25%   Opterećenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Gospić od strane korisnika ne kućanstvo: 23,75%   Izračun - obavezna minimalna javna usluga:   Minimalna javna usluga korisnika kućanstvo: 3.385.032,00 kn * 76,25% / 3.841 korisnika / 12 mjeseci = 56,00 kn Minimalna javna usluga korisnika ne kućanstvo:
 • Broj korisnika ne kućanstvo s popustom 50% - 69 korisnika
 • Broj korisnika ne kućanstvo s popustom 20% - 51 korisnik
= 3.385.032,00 kn * 23,75% / ((69 korisnika * 0,5) + (51 korisnik * 0,8) + 148 korisnika)/ 12 mjeseci = 300,00 kn Izračun – cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada:   Trošak za cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada: 2.114.968,00 kn Procjena godišnje količine miješanog komunalnog otpada: 22.011.538,46 litara (5.723,00 tona / 0,26 t/m3) Procjena udjela proizvodnje miješanog komunalnog otpada:
 • Kućanstvo: 65% - 14.307.500,00 l (22.011.538,46 l * 65%)
 • Ne kućanstvo: 35% - 7.704.038,46 l (22.011.538,46 l * 35%)
  Procjena opterećenja sustava proizvodnjom miješanog komunalnog otpada:
 • Kućanstvo: 40,6% - 858.450,00 kn (2.114.968,00 kn* 40,6%)
 • Ne kućanstvo: 59,4% - 1.256.518,00 kn (2.114.968,00 kn* 59,4%)
  Kućanstvo – cijena preuzimanja spremnika za miješani komunalni otpad:
 • Jedinična cijena: 0,06 kn/l (858.450,00 kn / 14.307.500,00 l)
 • Spremnik 120 l = 7,20 kn
 • Spremnik 240 l = 14,40 kn
 • Spremnik 1.100 l =66,00 kn
  Ne kućanstvo – cijena preuzimanja spremnika za miješani komunalni otpad:
 • Jedinična cijena: 0,163 kn/l (1.256.518,00 kn / 7.704.038,46 l) – 0,16 kn/l
 • Spremnik 120 l = 19,20 kn
 • Spremnik 240 l = 38,40 kn
 • Spremnik 1.100 l = 176,00 kn
 • Spremnik 3.000 l = 480,00 kn
 • Spremnik 5.000 l = 800,00 kn
 • Spremnik 7.000 l = 1.120,00 kn
 
 1. Procjena iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan platiti davatelju usluge u obračunskom razdoblju
  Korisnik kućanstvo Spremnik: 120 l Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 63,20 kn Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 70,40 kn Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 84,80 kn Spremnik: 240 l Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 70,40 kn Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 84,80 kn Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 113,60 kn   Korisnik ne kućanstvo Spremnik: 120 l Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 159,60 kn Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 169,20 kn Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 188,40 kn Spremnik: 240 l Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 169,20 kn Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 188,40 kn Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 362,88 kn  
 1. Podatak o promjeni cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge promjene cijene s obrazloženjem
  Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle iz stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), a tiču se cijene javne usluge.   Kućanstvo
NOVI CJENIK Minimalna javna usluga Broj mjesečnih odvoza MKO
1 x mjesečno 2 x mjesečno 4 x mjesečno
Spremnik 120 l 56,00 kn 63,20 kn 70,40 kn 84,80 kn
Spremnik 240 l 56,00 kn 70,40 kn 84,80 kn 113,60 kn
 
STARI CJENIK Minimalna javna usluga Broj mjesečnih odvoza MKO
1 x mjesečno 2 x mjesečno 4 x mjesečno
1 član 21,00 kn 21,00 kn 21,00 kn 21,00 kn
2 člana 27,00 kn 27,00 kn 27,00 kn 27,00 kn
3 člana 33,00 kn 33,00 kn 33,00 kn 33,00 kn
4 člana 39,00 kn 39,00 kn 39,00 kn 39,00 kn
+5 članova 45,00 kn 45,00 kn 45,00 kn 45,00 kn
 
 • sve cijene su iskazane bez PDV-a
  Savjetovanje traje od 24. veljače 2022. godine do 25. ožujka 2022. godine, do 12.00 sati. Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, komentare i prijedloge na predloženi prijedlog Cjenika, dostave na OBRASCU kojeg možete preuzeti ispod ovog poziva, na e-mail adresu: info@komunalac-gospic.hr