[html css=”background-color:#f5f5f5;padding:5px;”]

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU

CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA

 

 

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) (u daljnjem tekstu: Zakon)  Cjenik javne usluge (u daljnjem tekstu: Cjenik) je opći akt koji donosi davatelj usluge na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge određene jedinice lokalne samouprave.

Odluka o načinu pružanja javne usluge Grada Gospića (u daljnjem tekstu: Odluka) usvojena: 31.siječnja 2022. godine (KLASA: 363-01/22-01/6, URBROJ: 2125/01-01-22-03).

Davatelj javne usluge na području Grada Gospića je tvrtka „Komunalac Gospić d.o.o.“.

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova pružanja javne usluge, a struktura cijene javne usluge sastoji se od: cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Omjer cijene za količinu predanog miješanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge u cijeni javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Na području pružanja javne usluge primjenjuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo i jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Cjenikom se zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo određuje jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada.

Cjenik se donosi za područje pružanja javne usluge i sadrži cijenu u kunama za volumen preuzetog spremnika miješanog komunalnog otpada.

 

ZAHTJEV ZA PRIBAVLJANJE SUGLASNOSTI NA CJENIK

 

 1. Prijedlog cjenika s obrazloženjem iznosa cijene i izmjene cijene

 

Ulazni podaci:

 • Ukupni godišnji troškovi javne usluge za Grad Gospić: 5.500.000,00 kn

 

 • Korisnika kućanstvo: 3.841 korisnika
 • Korisnika ne kućanstvo: 268 korisnika

 

 • Popust od 50% na cijenu javne usluge za korisnike ne kućanstvo koji proizvode manje od 500 litara MKO mjesečno
 • Popust od 20% na cijenu javne usluge za korisnike ne kućanstvo koji proizvode manje od 1.000 litara MKO mjesečno

 

Procjena:

Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na obveznu minimalnu javnu uslugu (troškovi zaposlenih davatelja usluge, troškovi nabave i održavanje opreme za prikupljanje otpada, troškovi vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom, troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu korisnika usluge s područja Grada Gospića): 61,55% – 3.385.032,00 kn.

 

Udio troškova davatelja usluge koji se odnosi na količinu predanog miješanog komunalnog otpada (troškovi prijevoza i obrade otpada miješanog komunalnog otpada, biootpada, glomaznog otpada): 38,45% – 2.114.968,00 kn.

 

Opterećenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Gospić od strane korisnika kućanstvo: 76,25%

 

Opterećenje sustava gospodarenja otpadom na području Grada Gospić od strane korisnika ne kućanstvo: 23,75%

 

Izračun – obavezna minimalna javna usluga:

 

Minimalna javna usluga korisnika kućanstvo: 3.385.032,00 kn * 76,25% / 3.841 korisnika / 12 mjeseci = 56,00 kn

Minimalna javna usluga korisnika ne kućanstvo:

 • Broj korisnika ne kućanstvo s popustom 50% – 69 korisnika
 • Broj korisnika ne kućanstvo s popustom 20% – 51 korisnik

= 3.385.032,00 kn * 23,75% / ((69 korisnika * 0,5) + (51 korisnik * 0,8) + 148 korisnika)/ 12 mjeseci = 300,00 kn

Izračun – cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada:

 

Trošak za cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada: 2.114.968,00 kn

Procjena godišnje količine miješanog komunalnog otpada: 22.011.538,46 litara (5.723,00 tona / 0,26 t/m3)

Procjena udjela proizvodnje miješanog komunalnog otpada:

 • Kućanstvo: 65% – 14.307.500,00 l (22.011.538,46 l * 65%)
 • Ne kućanstvo: 35% – 7.704.038,46 l (22.011.538,46 l * 35%)

 

Procjena opterećenja sustava proizvodnjom miješanog komunalnog otpada:

 • Kućanstvo: 40,6% – 858.450,00 kn (2.114.968,00 kn* 40,6%)
 • Ne kućanstvo: 59,4% – 1.256.518,00 kn (2.114.968,00 kn* 59,4%)

 

Kućanstvo – cijena preuzimanja spremnika za miješani komunalni otpad:

 • Jedinična cijena: 0,06 kn/l (858.450,00 kn / 14.307.500,00 l)
 • Spremnik 120 l = 7,20 kn
 • Spremnik 240 l = 14,40 kn
 • Spremnik 1.100 l =66,00 kn

 

Ne kućanstvo – cijena preuzimanja spremnika za miješani komunalni otpad:

 • Jedinična cijena: 0,163 kn/l (1.256.518,00 kn / 7.704.038,46 l) – 0,16 kn/l
 • Spremnik 120 l = 19,20 kn
 • Spremnik 240 l = 38,40 kn
 • Spremnik 1.100 l = 176,00 kn
 • Spremnik 3.000 l = 480,00 kn
 • Spremnik 5.000 l = 800,00 kn
 • Spremnik 7.000 l = 1.120,00 kn

 

 1. Procjena iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan platiti davatelju usluge u obračunskom razdoblju

 

Korisnik kućanstvo

Spremnik: 120 l

Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 63,20 kn

Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 70,40 kn

Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 84,80 kn

Spremnik: 240 l

Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 70,40 kn

Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 84,80 kn

Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 113,60 kn

 

Korisnik ne kućanstvo

Spremnik: 120 l

Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 159,60 kn

Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 169,20 kn

Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 188,40 kn

Spremnik: 240 l

Cijena javne usluge s 1 odvozom miješanog komunalnog otpada mjesečno: 169,20 kn

Cijena javne usluge s 2 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 188,40 kn

Cijena javne usluge s 4 odvoza miješanog komunalnog otpada mjesečno: 362,88 kn

 

 1. Podatak o promjeni cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge promjene cijene s obrazloženjem

 

Promjena cijene javne usluge provodi se zbog obaveza koje su proizašle iz stupanja na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), a tiču se cijene javne usluge.

 

Kućanstvo

NOVI CJENIK Minimalna javna usluga Broj mjesečnih odvoza MKO
1 x mjesečno 2 x mjesečno 4 x mjesečno
Spremnik 120 l 56,00 kn 63,20 kn 70,40 kn 84,80 kn
Spremnik 240 l 56,00 kn 70,40 kn 84,80 kn 113,60 kn

 

STARI CJENIK Minimalna javna usluga Broj mjesečnih odvoza MKO
1 x mjesečno 2 x mjesečno 4 x mjesečno
1 član 21,00 kn 21,00 kn 21,00 kn 21,00 kn
2 člana 27,00 kn 27,00 kn 27,00 kn 27,00 kn
3 člana 33,00 kn 33,00 kn 33,00 kn 33,00 kn
4 člana 39,00 kn 39,00 kn 39,00 kn 39,00 kn
+5 članova 45,00 kn 45,00 kn 45,00 kn 45,00 kn

 

 • sve cijene su iskazane bez PDV-a

 

Savjetovanje traje od 24. veljače 2022. godine do 25. ožujka 2022. godine, do 12.00 sati.

Pozivamo sve zainteresirane da svoje primjedbe, komentare i prijedloge na predloženi prijedlog Cjenika, dostave na OBRASCU kojeg možete preuzeti ispod ovog poziva, na e-mail adresu: info@komunalac-gospic.hr

 

 

 [/html]