1.-Akti-Gradskog-vijeca....-Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge.....