Dopuna odluke o prikupljanju miješanog komunalnog otpada