KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

 

o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište omogućeno je neprekidno, 24 sata dnevno, zbog samostalne konstrukcije koja ne zahtijeva prisutnost osobe za rad. U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, odbačena električna i elektronska oprema, fluorescentne i štedne žarulje, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom.

Na području grada Gospić (mjesni odbori) određeno je ukupno 11 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokaciji dvorište radi 7 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Sve naknadne promjene u vezi termina i lokacija zadržavanja mobilnog reciklažnog dvorišta na pojedinim lokacijama građanima će biti dostupne na web stranicama Komunalca Gospić.

 

Tablica: Termini i lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište tijekom 2016.godine.

 

 

tablica123

KOMUNALAC GOSPIĆd.o.o.

z a     obavljanje komunalnih djelatnosti, GOSPIĆ, Bužimska 10

Poštanski pretinac 14; Telefoni:053/572-303  i 572-055; Fax:053/573-255;

IBAN: HR6323400091110623778, OIB:64163074544

 

OBAVIJEST

          o preuzimanju plave kante za papir i zelene kante za miješani komunalni otpad bez naknade.

          Primjenom novog  Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) svi zajedno moramo se prilagoditi novom načinu odlaganja  otpada kojeg proizvodimo. Dužni smo razvrstavati otpad, te ga na pravilan način zbrinjavati.

Ukoliko već niste preuzmite navedene kante u poduzeću Komunalac Gospić d.o.o.,    Bužimska 10.

Potrebni podaci prilikom preuzimanja:

1. Ime i prezime korisnika  komunalnih usluga

2. Adresa

3. Oib

           Preuzimanje je moguće svaki dan od pon. – pet. od 07:00h – 15:00h

Odvoz papira 2016 g

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.